Styrelsen

Hur styrs skolan?


Eftersom Ekoskolan är föräldradriven styrs den också av oss föräldrar, inte av kommunen. 

Styrelsens roll

Styrelsens uppgift är att förvalta och utveckla skolan. Styrelsen är skolans huvudman och har det formella ansvaret för att utbildningen sker med god kvalitet och enligt lagar och bestämmelser. För att ha detta ansvar har samtliga medlemmar blivit godkända av Skolinspektionen. Förutom skollagen omfattas styrelsen av andra lagar såsom arbetsmiljölagen, miljöbalken, ekonomiska lagar mfl. 

Styrelse och föräldraengagemang

Vi i styrelsen vill lägga pengarna på våra barn, inte på tråkiga utgifter. Därför är ett av  styrelsens viktigaste uppgifter att hitta sätt att hushålla med pengarna genom att omförhandla avtal och hitta kreativa lösningar på behov som uppstår. När något behöver göras hör vi oss alltid först efter om det är någon förälder som kan lösa det. 

Varför en styrelse?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat samt leda föreningens arbete enligt stadgar och vision.Hur väljs en styrelse?

Valberedningen sonderar föräldrars intresse att ingår i styrelsen under vintern/våren. Styrelsen väljs på årsstämman i april. En styrelsemedlems mandat löper över två år. För det institutionella minnets skull överlappar mandaten varandra. Med andra ord byts halva styrelsen ut varje år, vid årsstämman.Vad är en huvudman?

Styrelsen är skolans huvudman och bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns. Skolans styrelse har även ett arbetsgivaransvar för samtlig personal i skolan, inklusive rektor.Tystnadsplikt

Alla som arbetar i skolan har tystnadsplikt, inklusive föräldrarna i styrelsen. Det innebär att föräldrar i styrelsen endast får dela känslig information med andra inom skolan om det behövs för att lösa en uppgift.Hur ser styrelsen ut?

Västra Ekoskolans styrelse består av minst 7 ledamöter varav ett antal ordinarie roller. Till sitt stöd har styrelsen områdesansvariga som leder föräldrar i arbetsgrupper som genomför sedan styrelsens beslut. Ingen ersättning utgår till styrelsemedlemmarna.

Styrelsens sammansättning

I styrelsen sitter föräldrar, rektor och en personalrepresentant. Styrelsen består av de här funktionerna:

Ordförande

Ordförande har ett övergripande ansvar för styrelsearbetet och har till uppgift att bland annat: Organisera och leda styrelsens arbete, sammankalla och leda styrelsens möten, se till att de beslut som fattas blir genomförda genom att fördela aktiviteter inom styrelsen eller personalen samt att följa upp dessa. Vara ett stöd/bollplank till rektorn. Ordförande företräder även styrelsen och föreningen i dialoger med till exempel myndigheter, kommuner och fastighetsägaren.Vice ordförande

Till sitt stöd har ordförande en vice ordförande som avlastar och sköter ordförandens uppgifter när hen inte själv kan närvara. Om ordförande avgår innan mandatperioden går ut träder vice ordförande in i ordförandes roll utan extra stämma.Sekreterare

Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen. Sekreteraren ansvarar tillsammans med ordförande för att styrelsen och medlemmarna kallas till olika möten.Kassör

Tillsammans med ordförande och rektor ansvarar kassören för att upprätta budget samt för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet. Kassören har kontinuerlig kontakt med revisionsfirman som ansvarar för föreningens bokföring samt rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation.Vice Kassör

Samarbetar med kassör.Kommunikationsansvarig

Kommunikationsansvarig upprättar och genomför en årlig kommunikationsplan som syftar till att nå rätt målgrupper genom mest effektiva kanaler. Vidare ger kommunikationsansvarig styrelsen råd och påtalar kommunikativa risker eller möjligheter som kan följa av olika beslut. Sammanställer även styrelsens information till vårdnadshavare.Webbansvarig

Webbansvarig håller skolans webbsida uppdaterad, utvecklar dess innehåll och hjälper till med en del teknikLedamot

En styrelseledamot utan tilldelat ansvarsområde bistår övriga ledamöter vid behov. Ledamoten kan även bli tillfrågad om att delta i tillfälliga grupper som arbetar med tidsbestämda aktiviteter. I övrigt medverkar ledamoten på styrelsemöten och är med och tar beslut.


Exempel på sätt som skolan sparat pengar på

Eftersom vi inte har slösat pengar på sådant har vi bland annat kunnat köpa:

Kontakt

Styrelsens medlemmar och kontaktdetaljer hittar du här.