Vision

Småskalighet, engagemang och trygghet genomsyrar Ekoskolans verksamhet. Genom sitt fokus på miljö och hälsa är skolan ett föredöme för andra skolor och verksamheter.

Eleven får teoretiska och praktiska kunskaper om hur vi samspelar med och påverkar vår planet. Hälsofrämjande vanor och utevistelse är en integrerad och naturlig del av lärandet och skolmiljön. Studiemiljön är lugn och balanserar moderna, pedagogiska metoder med traditionell inlärning för att ge eleven de bästa förutsättningarna att nå kunskapsmålen.

Vi värnar om sammanhållningen barn, pedagoger och vårdnadshavare emellan och främjar ett tillitsfullt klimat. Relationer mellan barn och vuxna är förtroendefulla och tydliga. Elever har därmed rätt förutsättningar att våga anta utmaningar för att därigenom växa och utvecklas. Vår samvaro och engagemang bygger på värme, respekt, tolerans och lyhördhet.